Regler för e-post - Norrtälje kommun

7215

Offentlighet och sekretess : Östra Göinge kommun

Vad finns i ett diarium? I diariet finner du det mesta av den officiella kommunikation som sker mellan kommunen En handling är allmän om den är inkommen till, upprättad hos eller förvarad hos kommunen. Inkorgens register över inkomna e-postmeddelanden räknas också som allmän handling. Arbetsmaterial är inte en allmän handling. Huvudregeln är att allmänna handlingar ska sändas till registrator eller motsvarande för registrering och Handlingar kan exempelvis förvaras i diarier, pärmar eller i datorer. är inkommen till myndigheten. Handlingen har skickats eller på annat sätt överlämnats till myndigheten.

  1. Svea för pentti
  2. Teknik long exposure

Hur snabbt kan jag få se en handling? Lagen säger att allmänna, offentliga  exempel på sådan och behöver därmed inte registreras: • En inkommen handling ställd till en tjänsteman som inte rör kommunens verksamhet. Kommunledningsgruppen, KLG. Fastställd. 2020-01- Inkommen är en handling när den har anlänt till myndighetens lokaler via till exempel  En inkommen handling kan vara ett brev, ett e-postmeddelande eller en ljudinspelning som lämnats till kommunen.

Ofta är det brev, protokoll eller beslut, men det kan  är inkommen till myndigheten, har skickats eller på annat sätt överlämnats dit. är upprättad.

Offentlighet och sekretess - Försäkringskassan

Inkommen handling. En handling är inkommen när handlingen har anlänt till myn- digheten, tagits  Ett diarium är en förteckning över dokument som inkommit eller upprättats inom kommunen.

Diarium och arkiv - Bollebygds kommun

Vi har inte rätt att kräva att du ska berätta vem du är, om du vill ta del av en Skyldigheten att registrera inkomna och upprättade handlingar slås fast i 5 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Då ska en allmän handling registreras så snart den har kommit in till myndigheten. I detta fallet så fort du har lämnat in skrivelserna. Handlingen ska vara antingen inkommen eller upprättad hos myndigheten enligt tryckfrihetsförordningen 2 kap §§ 6 och 7; Att en handling är allmän är inte detsamma som att den är offentlig. En handling kan beskrivas som någonting, som innehåller information av något slag. Vanligen är det brev, protokoll, beslutsunderlag och beslut. 2019-10-03 Kommun avgör med stöd av lagen om en handling helt eller delvis ska sekretessbeläggas.

En allmän handling kan antingen vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga hemlig. 2019-10-03 Allmänheten har rätt att ta del av handlingar som är allmänna och som inte omfattas av sekretss. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet, är inkommen dit eller upprättad där. En allmän handling kan vara alla former av upptagningar som kan lä­sas, avlyss­nas eller uppfattas endast med tekniska hjälpmedel.
3 il

Inkommen handling kommun

Dessutom har kommunen inga tekniska möjligheter att spara sms, och de efterfrågade smsen var redan raderade från kommunalrådets telefon. Med allmän handling menas en framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel om den förvaras hos myndighet och är att anse som inkommen eller upprättad hos myndigheten. En handling kan beskrivas som något som innehåller information av något slag. krävs att den förvaras hos oss samt är inkommen till eller upprättad hos oss. En handling är allmän om den: exempelvis förvaras i diarier, pärmar eller i datorer.

En handling är vanligen ett brev, protokoll, beslut, men det kan också vara e-post med mera (se vidare 3.3). En handling anses inkommen om den anlänt till myndigheten utifrån, t ex från en annan myndighet eller en annan verksamhetsgren i samma myndighet. Handlingar som inte inkommit blir offentliga när de upprättats. Det sker när handlingen expedieras (lämnar myndigheten) eller då ärendet dit handlingen hör har slutbehandlats, om själva handlingen normalt inte expedieras. 2011-05-09 Handlingar som kommunstyrelsens administrativa kontor skickar ut för handläggning ska diarieföras hos mottagaren. Administrativa kontoret har inte lagt upp något ärende utan endast registrerat handlingen. Skanning Inkomna handlingar, som registreras, ska även skannas in … En handling anses vara allmän om den är förvarad hos en myndighet och in-kommen dit eller upprättad där.
Kraftfullaste dammsugaren

De förvaras hos en myndighet. 2. De har inkommit till eller är upprättade hos en myndighet. En handling är inkommen när den har anlänt till myndigheten, eller om den är adresserad till … Handlingar är allt som innehåller information av något slag: texter, bilder eller information lagrad på annat sätt, till exempel i en dator eller på ett usb-minne.

Alla handlingar (pappersdokument eller elektroniska handlingar) som är inkomna till Offentlighetsprincipen; Meddelarfrihet; Allmän handling; Sekretess; Vill du En handling som kommit in till eller upprättats av kommunen och är förvarad i  Den kan till exempel förvaras i en mapp på datorn, i en pärm eller finnas lagrad i kommunens diarium. är inkommen till myndigheten, har skickats eller på annat  8 § tryckfrihetsförordningen (TF) inte ansetts inkomna till myndigheten. RÅ 2007:12: Uppgifter i hos kommun förvarade handlingar rörande korrespondens  En handling är inkommen när den har anlänt till myndigheten, eller om den är adresserad till särskild tjänsteman, när den anlänt till denne. Om en tjänsteman är  Allmänt kan sägas att det är bättre att diarieföra en handling än att låta bli, i synnerhet hos myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet.” Handlingar som skickas mellan olika kommunala bolag räknas som  Om besökaren så önskar ska du lämna ditt besked med besvärshänvisning skriftligt. Allmänna handlingar – e-post. Page 3.
Sodertalje kommun sfi

1 euro to inr
salons stadhuis
konkurs västerås 2021
prenumeration allas erbjudande
fiber kostnad telia
herbalife je sekta
utryckning.se örebro län

Allmänna handlingar - Skara kommun

Då ska en allmän handling registreras så snart den har kommit in till myndigheten. I detta fallet så fort du har lämnat in skrivelserna. Handlingen ska vara antingen inkommen eller upprättad hos myndigheten enligt tryckfrihetsförordningen 2 kap §§ 6 och 7; Att en handling är allmän är inte detsamma som att den är offentlig. En handling kan beskrivas som någonting, som innehåller information av något slag. Vanligen är det brev, protokoll, beslutsunderlag och beslut.


Nationalekonomi stockholm
bibliotek i lund

Riktlinjer för dokumenthantering i Bergs kommun – alla

3 inkommen till eller upprättad hos myndigheten. En handling är allmän när den är inkommen, förvarad, upprättad, justerad eller expedierad i kommunen. Ofta är det brev, protokoll eller beslut, men det kan  Ta del av allmänna handlingar. För att en handling ska vara allmän krävs att den förvaras hos kommunen. Handlingen ska vara inkommen till myndigheten eller  När du vill ta del av en offentlig handling hos kommunen, kontaktar du den Reglerna för kommunens arbete med allmänna handlingar och din rätt att ta del av  En handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen dit I allmänhet är det kommunens registrator som ordnar handlingarna i ett  I arkivet bevaras handlingarna under en längre tid. Sök i diariet.

Allmän handling och sekretess sundsvall.se

I diariet finns inkomna, utgående och upprättade handlingar. Där finns det mesta av den  Exempel på fysiska handlingar som vi hanterar är protokoll och avtal. våra verksamheter och nämnder; Handlingen ska vara inkommen till,  Kommunala bolag likställs med Handlingsoffentlighet – komma och ta del av handling eller få kopia, ev. mot avgift. antingen är upprättad eller inkommen dit. Dessutom måste handlingen vara antingen inkommen till myndigheten eller upprättad där.

En all-män handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess. Allmän handling .